Rok 2009

Oznámení o výběrovém řízení

Oznámení o výběrovém řízení C/101/2009-VŘo koupi pozemku p.p.č. 426/1 k.ú. Záluží nad Vltavou

dokumenty ke stažení: příloha PDF

vyvěšeno: 23.11.2009
sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlášení umístění objektu využívaného k chovu zvířat

dokumenty ke stažení: příloha PDF

vyvěšeno: 23.11.2009
sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Nařízení č.2/2009 KVS pro Jč kraj k mimořádnýmveterinárním opatřením na území Jč kraje pro varroázu včel.

dokumenty ke stažení: nařízení KVS

vyvěšeno: 14.4.2009
sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Podle § 19 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn

dokumenty ke stažení: vyhláška vyměření daně z nemovitosti pro rok 2009

vyvěšeno: 14.4.2009
sejmuto:

------------------------------------------------------------------------------------------------

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

o vystavení návrhu zadání ÚPO Mojné

Městský úřad Český Krumlov, odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování - úřad územního plánování, jako pořizovatel podle ustanovení § 6 odst.1 písm.a) a c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

oznamuje

v souladu s ustanovením § 47 odst.2 písm.a) stavebního zákona vystavení návrhu zadání

územního plánu obce Mojné

Návrh zadání ÚPO Mojné bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení po dobu 30 dnů vkanceláři starostky na obecním úřadě v Mojném (pracovní doba: Po, St od 8.00 - 17.00 hod), dále ve vývěskové skříni obecního úřadu a na internetu.

dokumenty ke stažení:
1) navrh zadani UPO Mojne - Verejna vyhlaska - obec.doc
2) Navrh zadani noveho UPO Mojne.doc

vyvěšeno: 2.3.2009
sejmuto: 3.4.2009